Aurora Borealis, 2014 - Prajna - In Search of Wisdom