Aurora Borealis, 2014 - Prajna - In Search of Wisdom

The night show begun

Aurora Borealis